Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP

29.01.2018

Ogłoszenie

Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego
z dnia 29.01.2018

o naborze wniosków w ramach projektu „Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP”

Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie

Działanie 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Nr umowy RPZP.01.16.00-32-0002/17-00

I. Zakres naboru wniosków

Celem projektu „Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP” jest zwiększenie dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do dobrej jakości, specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w zakresie wsparcia procesów innowacji w przedsiębiorstwach.

II. Zakres wsparcia

W ramach Projektu Grantobiorcy będą mogli otrzymać środki finansowe w postaci grantu będącego częściową refundacją wydatków kwalifikowanych specjalistycznej usługi doradczej.

III. Wysokość wsparcia

 1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów (granty) w niniejszym konkursie wynosi łącznie 2 200 000 zł.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu ze środków EFRR wynosi 50% wydatków kwalifikowanych specjalistycznej usługi doradczej.
 3. Minimalny wkład własny wynosi: 50% wydatków kwalifikowanych specjalistycznej usługi doradczej.
 4. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Grantobiorcy wynosi: 50 000 zł.
 5. Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych specjalistycznej usługi doradczej wynosi 5 000 zł.
 6. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

IV. Koszty kwalifikujące się do dofinansowania

Grantodawca w ramach niniejszego projektu udziela grantu na zakup przez MŚP wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, w szczególności w zakresie:

 1. doradztwa w zakresie transferu technologii
 2. doradztwa w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP (w tym m.in. opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej, usługi rzeczników patentowych wraz z asystą przy ochronie praw własności przemysłowej, badanie czystości i zdolności patentowej, audyty prawne w zakresie ustalania przynależności praw i regulowania stosunków prawnych w tym zakresie)
 3. doradztwa w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo-przemysłowych (w zakresie umów/porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczenia praw majątkowych)
 4. doradztwa w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m.in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO)
 5. doradztwa w zakresie jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług)
 6. doradztwa w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego, w szczególności dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi)
 7. doradztwa w zakresie wdrażania ekoinnowacji i efektywności zasobów, doradztwa w zakresie wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania
 8. doradztwa w zakresie opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu

Rezultatem bezpośrednim projektu będzie liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe w wyniku realizacji specjalistycznej usługi doradczej.

V. Procedura składania wniosku

 1. Wniosek o udzielenie grantu w ramach Projektu należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 ogłoszenia.
 2. Jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie grantu.
 3. Skuteczne złożenie wniosku polega na przesłaniu wersji elektronicznej wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami na adres bony@spnt.pl oraz dostarczeniu papierowego potwierdzenia złożenia wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Grantobiorcę na adres:
  Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
  ul. Cyfrowa 6
  71-441 Szczecin
  w terminie naboru projektów.
  Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu papierowego potwierdzenia złożenia wniosku do SPNT.

VI. Termin i forma składania wniosku

 1. Nabór wniosków trwa od 01.03.2018 r. – 30.06.2019 r. lub do momentu wyczerpania wysokości środków przeznaczonych na granty. Informacja o zamknięciu naboru zostanie umieszczona na stronie www.technopark-pomerania.pl
 2. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

VII. Katalog Grantobiorców

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i posiadające siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego. Podmiot nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o grant.

VIII. Kryteria wyboru Grantobiorców i wniosków o udzielenie grantu

 1. Zostały określone w Kryteriach wyboru Grantobiorców i wniosków (Regulamin).
 2. Powyższy dokument znajduje się do wglądu w siedzibie Grantodawcy (adres podany poniżej) oraz jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Grantodawcy.

Nazwa i adres Grantodawcy:

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin

bony@spnt.pl

Pytania i odpowiedzi:

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o grant udzielane są pod nr tel. 91 85 22 926, jak również pod adresem e-mail: bony@spnt.pl

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o udzielenie grantu
 2. Wzór umowy o powierzenie grantu
 3. Kryteria wyboru Grantobiorców i wniosków (regulamin)
 4. Wzór wniosku o wypłatę wsparcia
 5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 6. Formularz pomocy de minimis
 7. Potwierdzenie złożenia wniosku